lawbach-feather-icon

Строително право

feather-icon
Съдействие при събиране на вземания и и процесуално представителство от името на клиенти, ръководители на технически и архитектурни проекти и дружества (отговорност на страните, участващи в изпълнението на договора, неспазване на срокове, закъсняло или неплатено възнаграждение, несъответствия, некачествено изпълнение)
feather-icon
Съблюдаване и прилагане на договори за управление на проекти и строителство
feather-icon
Съдействие за справяне с всички трудности, възникващи по време на проекта (злополуки, прекъсвания на работата, спорове между фирми, подизпълнители, доставчици)
feather-icon
Превантивни съкратени производства и съдебна експертиза