lawbach-feather-icon

Корпоративно право

feather-icon
Създаване и регистриране на дружества и съдействие при избор на подходяща правна форма (ООД, АД,...), изготвяне на устав, споразумение между акционерите
feather-icon
Придобиване или прехвърляне на компании, дялови участия или акции
feather-icon
Операции по преструктуриране и увеличаване на капитала
feather-icon
Създаване и регистриране на дружества в чужбина и данъчна оптимизация
feather-icon
Правно съдействие в дейността на компанията: изготвяне и внасяне на документи за обявяване на годишни финансови отчети, назначаване и смяна на управител, прехвърляне на седалище и т.н.